طلايي نيك معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دفاع شد

رضا طلایی نیک با حکم وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع منصوب شد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سردار سرتيپ پاسدار حسين دهقان وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح طي حكمي رضا طلايي نيك را به عنوان معاون جديد حقوقي و امور مجلس وزارت دفاع منصوب كرد.

موقعیت خبر: 
اسلاید شو