گزارش بررسی طرز کار قوه مجریه در ابلاغ و اجرای قوانین در مجلس قرائت شد.

گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس با عنوان «بررسی طرز کار قوه مجریه در ابلاغ و اجرای مصوب (اعم از دائمی و آزمایشی) و تهیه و تنظیم مقرره و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط» در نشست علنی امروز پارلمان قرائت شد.

در مقدمه این گزارش که توسط داود محمدی رئیس کمیسیون قرائت شد آمده است که این گزارش با توجه به پرونده‌های مفتوح در کمیسیون و وصول دهها شکواییه و گزارش درباره 1- عدم ابلاغ به موقع قوانین 2- عدم تنظیم و تدوین آیین‌نامه‌های قوانین 3- عدم ارسال لوایح  لازم برای تمدید قوانین آزمایشی و 4- عدم اجرای قوانین تهیه شده است.

موقعیت خبر: 
صفحه اول