وزیر کشور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور به شورای هماهنگی اجرای سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان اضافه شدند.

سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان در تیرماه سال 94 به تصویب هیئت وزیران رسید و به دستگاههای ذیربط ابلاغ شد. به منظور سیاست گذاری و تحقق اهداف این سند، شورای هماهنگی امور رزمندگان با ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و قائم مقامی وزیر دفاع و عضویت وزارتخانه های تعاون، بهداشت، علوم و ... و نیز مسئولان ارشد از بنیاد شهید و نیروهای مسلح و ... در سند مزبور پیش بینی شده است.

با عنایت به ضرورت عضویت وزیر کشور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی به منظور پیگیری امور اداری رزمندگان در وزارت و سازمان مزبور، در جلسه 23 فروردین 96 هیئت وزیران ، وزیر کشور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در شورای هماهنگی امور رزمندگان به تصویب رسید و طی تصویبنامه شماره 5781/ت54102هـ مورخ 26/1/96 به دستگاههای ذیربط ابلاغ گردید.

موقعیت خبر: 
اسلاید شو