قانون اصلاح بند (الف)‍ ماده (١٠٣) قانون مديريت خدمات كشوري ابلاغ شد.

     «قانون اصلاح بند (الف)‍ ماده (١٠٣) قانون مديريت خدمات كشوري» در جلسه علنی مورخ ١٣٩٥/١١/٢٤ مجلس شورای اسلامی تصویب و طی نامه شماره ١٥٨٩٧٦مورخ ١٣٩٥/١٢/١٥ از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.

 

در ماده واحده این قانون آمده است: یک تبصره به بند الف ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه 1386 به شرح زیر الحاق می‌شود:
تبصره- ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردارند نیز با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول حکم این ماده می‌باشند و می‌توانند تا سی و پنج سال خدمت نمایند.
 

موقعیت خبر: 
صفحه اول