XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX بیانات امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

بیانات امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح