XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ابلاغ تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعيين مشاغل سخت و زيان آور و درجه آنها در بيمارستان ها و ساير مراكز بهداشتي و درماني مشمول قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور - مصوب ١٣٦٧ | معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

ابلاغ تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعيين مشاغل سخت و زيان آور و درجه آنها در بيمارستان ها و ساير مراكز بهداشتي و درماني مشمول قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور - مصوب ١٣٦٧

 تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعيين مشاغل سخت و زيان آور و درجه آنها در بيمارستان ها و ساير مراكز بهداشتي و درماني مشمول قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور - مصوب ١٣٦٧ در جلسه مورخ ١٣٩٥/٠٨/٠٩ تصویب و با شماره ١٠١٤١٤مورخ ١٣٩٥/٠٨/١٧از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

موقعیت خبر: 
صفحه اول
دسته بندی: