قوانین

رییس جمهور دو قانون را برای اجرا ابلاغ کرد

رییس جمهور، دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به وزارتخانه های کشور، اقتصاد، تعاون و سازمان بهزیستی ابلاغ کرد.

بر این اساس در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر چگونگی امهال وام برای اجرا به «وزارت کشور و «وزارت امور اقتصادی و دارایی و «قانون حمایت از معلولان به «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «سازمان بهزیستی کشور برای اجرا ابلاغ شد.

ابلاغ تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعيين مشاغل سخت و زيان آور و درجه آنها در بيمارستان ها و ساير مراكز بهداشتي و درماني مشمول قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور - مصوب ١٣٦٧

 تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعيين مشاغل سخت و زيان آور و درجه آنها در بيمارستان ها و ساير مراكز بهداشتي و درماني مشمول قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور - مصوب ١٣٦٧ در جلسه مورخ ١٣٩٥/٠٨/٠٩ تصویب و با شماره ١٠١٤١٤مورخ ١٣٩٥/٠٨/١٧از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.